Warunki korzystania z serwisu Fruugo

 1. AKCEPTACJA WARUNKÓW

  Witamy w elektronicznym serwisie zakupowym Fruugo, prowadzonym przez firmę Fruugo.com Ltd. („my”). Niniejsze warunki korzystania z serwisu („warunki”) regulują Twój dostęp do treści, oprogramowania i usług oferowanych w serwisie Fruugo.

  Niniejsze warunki korzystania z serwisu („warunki”) regulują Twój dostęp do usług i treści oferowanych w serwisie Fruugo. Korzystając z serwisu Fruugo, wyrażasz tym samym zgodę na warunki. Jeśli nie wyrażasz zgody na warunki ani żadne ich modyfikacje, przerwij korzystanie z serwisu Fruugo.

  Warunki mogą być przez nas aktualizowane od czasu do czasu, za powiadomieniem lub bez. Należy okresowo sprawdzać zmiany wprowadzone w warunkach na stronie Warunki korzystania z serwisu.

  Jeśli nie określono inaczej, wszelkie nowe funkcje lub właściwości serwisu podlegają niniejszym warunkom. Sposób korzystania z określonej usługi w serwisie Fruugo może również podlegać wytycznym i regulacjom mającym zastosowanie do tej usługi, ogłaszanym i zmienianym przez serwis Fruugo od czasu do czasu. Wszelkie takie wytyczne i regulacje stanowią część niniejszych warunków. W razie rozbieżności między warunkami a wszelkimi wytycznymi lub regulacjami pierwszeństwo mają niniejsze warunki.

 2. TWOJE ZOBOWIĄZANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI

  W związku z korzystaniem z serwisu zobowiązujesz się do: (a) podania prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie, zgodnie z wymaganiami formularza rejestracji w serwisie („dane rejestracyjne”), oraz (b) utrzymywania i uaktualniania danych rejestracyjnych w celu zapewnienia ich zgodności ze stanem faktycznym.

  Musisz mieć ukończone przynajmniej szesnaście (16) lat. Jeśli nie jesteś pełnoletni/pełnoletnia w świetle przepisów kraju, w którym mieszkasz, poproś swojego rodzica lub opiekuna prawnego o wypełnienie formularza rejestracyjnego za Ciebie.

  Jeśli podasz nieprawdziwe, niedokładne lub niepełne informacje bądź poweźmiemy uzasadnione podejrzenie, że podane przez Ciebie informacje są nieprawdziwe, niedokładne lub niepełne, mamy prawo zawiesić lub zamknąć Twoje konto i odmówić Ci prawa do korzystania z serwisu (lub jego dowolnej części) w przyszłości.

 3. KONTO W SERWISIE FRUUGO, HASŁO I BEZPIECZEŃSTWO

  Po zakończeniu procesu rejestracji w serwisie Fruugo otrzymasz hasło i konto. Odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła i danych konta spoczywa wyłącznie na Tobie; ponosisz również odpowiedzialność za wszelkie działania wykonywane przy użyciu Twojego hasła lub konta. Zobowiązujesz się do niezwłocznego powiadomienia nas o nieautoryzowanym użyciu Twojego hasła lub konta oraz wszelkich naruszeniach zabezpieczeń. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania tych zapisów.

 4. TREŚĆ

  Potwierdzasz, że za wszystkie informacje, dane, tekst, oprogramowanie, muzyka, dźwięki, zdjęcia, grafika, filmy, wiadomości i inne materiały w serwisie Fruugo („treść”) wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba, od której taka treść pochodzi. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za całą treść przesyłaną do serwisu, ogłaszaną w serwisie lub przekazywaną za jego pośrednictwem. Nie kontrolujemy publikowanych treści i nie możemy zagwarantować jej dokładności, integralności ani jakości. Potwierdzasz, że w związku z korzystaniem z serwisu możesz mieć styczność z nieodpowiednią lub wątpliwej jakości treścią. Pod żadnym pozorem nie ponosimy odpowiedzialności za żądną treść, w tym, lecz nie wyłącznie, za błędy lub luki w treści bądź jakiekolwiek straty lub szkody wynikłe z korzystania z treści.

  Zobowiązujesz się nie korzystać z serwisu do:

  1. zamieszczania, publikowania lub przesyła treści nielegalnych, szkodliwych, zawierających groźby, obraźliwych, zniesławiających, wulgarnych, stanowiących pomówienia lub naruszenie czyjejś prywatności, nawołujących do nienawiści lub nieodpowiednich ze względów rasowych, etnicznych lub innych;
  2. działania w dowolny sposób na szkodę nieletnich;
  3. podawania się za inną osobę lub podmiot bądź podawania nieprawdziwych informacji dotyczących Twoich powiązań z inną osobą lub podmiotem;
  4. tworzenia identyfikatorów lub manipulowania nimi w celu ukrycia pochodzenia treści opublikowanej w serwisie;
  5. zamieszczania, publikowania lub przesyłania treści, do których przesyłania nie masz prawa zgodnie z przepisami prawnymi, umowami lub umowami powierniczymi (na przykład dotyczącymi praw majątkowych lub informacji poufnych);
  6. zamieszczania, publikowania lub przesyłania treści naruszających patenty, prawa do zastrzeżonych znaków towarowych, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub wszelkie inne prawa dowolnego podmiotu;
  7. zamieszczania, publikowania lub przesyłania niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam lub ogłoszeń, materiałów promocyjnych, „wiadomości śmieciowych”, „spamu”, „łańcuszków”, „piramid” lub innych ogłoszeń tego typu, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
  8. zamieszczania, publikowania lub przesyłania wszelkich materiałów zawierających wirusy komputerowe lub wszelkie inne kody programowe, pliki lub programy przeznaczone do zakłócania, uszkadzania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności wszelkich programów komputerowych, sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;
  9. ingerowania w działanie serwisu, serwerów lub sieci połączonych z serwisem, zakłócania ich funkcjonowania lub podejmowania innych działań wpływających negatywnie na możliwości korzystania z serwisu przez innych użytkowników;
  10. naruszania wszelkich obowiązujących praw lub regulacji;
  11. gromadzenia, przetwarzania, łączenia lub przechowywania danych osobowych innych użytkowników bądź ich napastowania lub prześladowania.

  Potwierdzasz, że nie jesteśmy zobowiązani do nadzorowania treści. Dysponujemy prawem (lecz nie zobowiązaniem) do odmowy zamieszczenia, przeniesienia lub usunięcia według naszego uznania treści udostępnionej za pośrednictwem serwisu i mogącej naruszać niniejsze warunki lub uznanej za nieodpowiednią z innych przyczyn. Akceptujesz, że musisz ocenić i ponieść wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem treści dostępnych w serwisie, łącznie z poleganiem na dokładności, kompletności lub przydatności treści.

 5. PUBLIKOWANIE TREŚCI W SERWISIE FRUUGO

  Odnośnie do treści publikowanych przez Ciebie w serwisie udzielasz nam trwałej, globalnej, niewyłącznej i nieobciążonej tantiemami licencji na publikowanie, odtwarzanie i modyfikowanie tych treści wyłącznie w celu promowania sprzedaży produktów za pośrednictwem serwisu.

  Potwierdzasz, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dane osobowe lub informacje, które postanowisz ujawnić i udostępnić za pośrednictwem serwisu, oraz że nie będziemy w żadnym stopniu odpowiedzialni za ujawnienie i udostępnienie takich danych osobowych i informacji.

  Potwierdzasz, że wszelkie treści zawierające dane osobowe lub informacje opublikowane przez Ciebie w serwisie mogą być dostępne publicznie przez czas nieokreślony.

 6. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU FRUUGO

  Dane rejestracyjne i niektóre inne informacje o Tobie podlegają regulacjom polityki prywatności serwisu Fruugo. Więcej informacji możesz znaleźć w pełnym tekście polityki prywatności, na stronie Polityka prywatności.

  Zezwalasz nam na dostęp, przechowywanie i ujawnianie informacji o Twoim koncie i Twoich treści: (a) stowarzyszonym z nami firmom na całym świecie w celu sprawnego udostępniania treści Tobie i innym; (b) w celu umożliwienia odpowiedniego zarządzania kontem zgodnie z naszymi procedurami; (c) w sytuacji, w której przepisy prawa lub dobra wola wymagają umożliwienia dostępu, przechowywania danych w z związku z następującymi działaniami: (i) zapewnienie zgodności z postępowaniem prawnym; (ii) egzekwowanie niniejszych warunków; (iii) reakcja na skargi dotyczące treści łamiących prawa osób trzecich; (iv) reakcja na Twoje żądania dotyczące obsługi klienta; (v) konieczność ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa serwisu, jego użytkowników i społeczności. Możemy nagrywać rozmowy telefoniczne z klientami i gromadzić inne informacje związane z kontaktami między Tobą a serwisem Fruugo lub reprezentowanym przez nas sklepem.

 7. PRODUKTY I DOSTAWA

  Produkty są przedstawiane i sprzedawane w serwisie Fruugo przez niezależne sklepy. Pełnimy funkcję przedstawiciela sklepów podczas sprzedaży ich produktów. W świetle europejskich przepisów dotyczących ochrony konsumentów jako klient możesz nas uważać za sprzedawcę produktów. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wysoką jakość produktów nabywanych za pośrednictwem serwisu Fruugo, dopilnować, by spełniały one wymagania nakładane przez wszelkie obowiązujące przepisy i regulacje oraz pozostawały w zgodzie z opisami przedstawianymi w serwisie Fruugo. Monitorujemy procesy dostawy stosowane przez nasze sklepy oraz opinie i uwagi klientów dotyczące produktów sprzedawanych w serwisie Fruugo, nie mamy jednak bezpośredniej kontroli nad poszczególnymi produktami sprzedawanymi w serwisie Fruugo ani nad ich dostawą.

  Otrzymujemy Twoje płatności w imieniu sklepu, a także dokonujemy refundacji wszelkich kosztów, do których możesz mieć prawo.

  Dalsze instrukcje możesz znaleźć w odpowiednich rozdziałach Pomocy serwisu Fruugo. Takie instrukcje mogą być modyfikowane od czasu do czasu z powiadomieniem lub bez. Potwierdzasz i akceptujesz, że takie instrukcje będą stanowić integralną część niniejszych warunków.

  Warunki gwarancji są uzależnione od poszczególnych produktów, w związku z czym są udostępniane wraz z odpowiednim produktem przez odpowiedni sklep.

 8. ZGODNOŚĆ Z LOKALNYMI PRZEPISAMI PRAWA I REGULACJAMI

  Zgadzasz się przestrzegać wszelkich lokalnych przepisów prawa i regulacji dotyczących aktywności w Internecie oraz akceptowalnych treści, a także wszelkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych eksportowanych z kraju Twojego zamieszkania.

 9. BRAK MOŻLIWOŚCI ODSPRZEDAŻY SERWISU

  Zgadzasz się nie odtwarzać, powielać, kopiować, sprzedać ani odsprzedawać żadnych części serwisu ani praw do korzystania z niego.

 10. MODYFIKACJE SERWISU

  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie modyfikacji serwisu lub zaprzestania jego udostępniania, czasowo lub trwale, w całości lub częściowo, za powiadomieniem lub bez niego. Zgadzasz się, że nie będziemy odpowiedzialni wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za żadne modyfikacje serwisu ani za zawieszenie lub zaprzestanie jego działania.

 11. ŁĄCZA

  Serwis lub strony trzecie mogą udostępniać łącza do innych stron lub zasobów internetowych. Ponieważ nie sprawujemy żadnej kontroli nad takimi stronami lub zasobami, potwierdzasz i akceptujesz, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność zewnętrznych stron lub zasobów, a także nie polecamy żadnych materiałów lub usług dostępnych na takich stronach lub w zasobach ani nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Ponadto potwierdzasz i akceptujesz, że nie jesteśmy odpowiedzialni, bezpośrednio ani pośrednio, za żadne straty lub szkody spowodowane lub uznane za spowodowane w związku z korzystaniem z wszelkich materiałów lub usług dostępnych na takich stronach lub w zasobach.

 12. PRAWA ZASTRZEŻONE

  Potwierdzasz i akceptujesz, że serwis zawiera zastrzeżone i poufne informacje chronione przez obowiązujące przepisy prawa własności intelektualnej oraz inne. Ponadto potwierdzasz i akceptujesz, że treść przedstawiana za pośrednictwem serwisu jest chroniona przez prawa autorskie, znaki towarowe, patenty lub inne prawa majątkowe oraz przepisy. Z wyjątkiem wyraźnego zezwolenia udzielonego przez nas lub reklamodawców zgadzasz się nie modyfikować, wynajmować, pożyczać, sprzedawać, dystrybuować ani tworzyć materiałów opartych na serwisie lub zawartych w nim treściach, w całości ani częściowo.

  Zgadzasz się nie uzyskiwać dostępu do serwisu ani nie podejmować prób uzyskania takiego dostępu inaczej niż przez udostępniony przez nas interfejs, przeznaczony do uzyskiwania dostępu do serwisu.

 13. ZABEZPIECZENIE

  Zgadzasz się zabezpieczyć nas, nasze spółki zależne, przedstawicieli, agentów i innych partnerów, sprzedawców i pracowników przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym przed uzasadnionymi honorariami prawników, wysuwanymi przez osoby trzecie w związku z treściami zamieszczanymi, publikowanymi lub przesyłanymi przez Ciebie w ramach serwisu, Twoim korzystaniem z serwisu, naruszeniem przez Ciebie niniejszych warunków albo jakichkolwiek praw innych osób lub podmiotów.

 14. WYŁĄCZENIA

  JEDNOZNACZNIE POTWIERDZASZ I AKCEPTUJESZ, CO NASTĘPUJE:

  1. KORZYSTASZ Z SERWISU NA WŁASNE RYZYKO. SERWIS JEST CI UDOSTĘPNIANY W POSTACI „TAK, JAK JEST” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRAWO WYŁĄCZAMY WSZELKIE GWARANCJE ORAZ WSZELKIE WARUNKI, JAWNE LUB DOROZUMIANE, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, WSZELKIE DOROZUMIANE WARUNKI POKUPNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
  2. NIE UDZIELAMY ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZOBOWIĄZAŃ, ŻE (i) SERWIS BĘDZIE SPEŁNIAŁ TWOJE WYMAGANIA; (ii) SERWIS BĘDZIE DZIAŁAŁ NIEPRZERWANIE, NA CZAS, BEZPIECZNIE LUB BEZ BŁĘDÓW; (iii) WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ PRZY UŻYCIU SERWISU, BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE; (iv) JAKOŚĆ PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH PRZEZ CIEBIE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU BĘDZIE ZGODNA Z TWOIMI OCZEKIWANIAMI.
  3. POBIERANIE LUB POZYSKIWANIE W INNY SPOSÓB DOWOLNYCH TREŚCI PRZY UŻYCIU SERWISU ODBYWA SIĘ WEDŁUG TWOJEGO UZNANIA I NA TWOJE RYZYKO. PONOSISZ WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z POBRANIEM TAKICH TREŚCI.
  4. ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE W POSTACI USTNEJ LUB PISEMNEJ, UZYSKANE OD NAS LUB ZA POŚREDNICTWEM SERWISU, NIE MOGĄ STANOWIĆ ŻADNEJ GWARANCJI ANI INNEGO ZOBOWIĄZANIA, JEŚLI NIE MAJĄ POKRYCIA W NINIEJSZYCH WARUNKACH.
 15. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

  POTWIERDZASZ I AKCEPTUJESZ, ŻE NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY, BEZPOŚREDNIE ANI POŚREDNIE, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, SZKODY ZWIĄZANE Z UTRATĄ ZYSKÓW, KORZYŚCI LUB DANYCH BĄDŹ INNE STRATY NIEMATERIALNE, RÓWNIEŻ W PRZYPADKU UPRZEDZENIA NAS O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD W ZWIĄZKU Z: (i) KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SERWISU LUB DOWOLNEGO PRODUKTU PRZEDSTAWIONEGO W SERWISIE; (ii) KOSZTAMI POZYSKANIA ZASTĘPCZYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG ZWIĄZANYCH Z DOWOLNYMI PRODUKTAMI, DANYMI, INFORMACJAMI LUB USŁUGAMI ZAKUPIONYMI LUB POZYSKANYMI W SERWISIE, WIADOMOŚCIAMI OTRZYMANYMI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU LUB TRANSAKCJAMI PRZEPROWADZONYMI W SERWISIE; (iii) NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM LUB ZMIANĄ TRANSMISJI ALBO DANYCH; (iv) OŚWIADCZENIAMI LUB POSTĘPOWANIEM STRON TRZECICH W SERWISIE; (v) WSZELKIMI INNYMI KWESTIAMI ZWIĄZANYMI Z SERWISEM ORAZ PRZEDMIOTAMI PREZENTOWANYMI I SPRZEDAWANYMI ZA JEGO POŚREDNICTWEM.

  NASZA CAŁA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I TWOJE REKOMPENSATY NIE MOGĄ PRZEKROCZYĆ KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ CIEBIE ZA ODPOWIEDNIE PRODUKTY I USŁUGI.

  AKCEPTUJESZ, ŻE NIEZALEŻNIE OD WSZELKICH PRZEPISÓW PRAWNYCH REKLAMACJE LUB DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z SERWISU, WSZELKICH PRODUKTÓW W NIM PREZENTOWANYCH LUB SPRZEDAWANYCH ORAZ NINIEJSZYCH WARUNKÓW MUSZĄ BYĆ ZŁOŻONE LUB WSZCZĘTE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD MOMENTU ZAISTNIENIA PRZYCZYNY TAKICH REKLAMACJI LUB DZIAŁAŃ.

 16. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

  NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE NIEKTÓRYCH GWARANCJI LUB OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PEWNE SZKODY. PODOBNIE NIEKTÓRE Z OGRANICZEŃ WYMIENIONE W CZĘŚCI 14 I 15 MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W TWOIM PRZYPADKU.

  ŻADNE ZAPISY NINIEJSZYCH WARUNKÓW NIE OGRANICZAJĄ USTAWOWYCH PRAW KONSUMENTÓW.

 17. ZAKOŃCZENIE DZIAŁANIA

  Akceptujesz, że możemy według własnego uznania wygasić ważność Twojego hasła lub konta (w całości lub częściowo) bądź prawo do korzystania z serwisu, a także usunąć i odrzucić dowolną treść w ramach serwisu z dowolnej przyczyny, w tym, lecz nie wyłącznie, z powodu niekorzystania z serwisu lub podejrzenia naruszenia albo nieprzestrzegania litery bądź ducha niniejszych warunków. Akceptujesz, że wszelkie wygaszenie dostępu do serwisu w ramach postanowień niniejszych warunków może nastąpić bez uprzedzenia, a także potwierdzasz i akceptujesz, że możemy natychmiast zdezaktywować lub usunąć Twoje konto.

  Konto, które nie było używane przez jakiś czas, może zostać wygaszone, a cała jego zawartość trwale usunięta, zgodnie z wytycznymi i regulacjami serwisu Fruugo. Akceptujesz, że nie ponosimy odpowiedzialności za usunięcie ani brak możliwości przechowywania treści utrzymywanych w serwisie lub przesyłanych za jego pośrednictwem. Ponadto akceptujesz, że nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani stron trzecich za jakiekolwiek wygaszenie Twojego dostępu do serwisu.

 18. POWIADOMIENIA

  Powiadomienia możesz otrzymywać pocztą elektroniczną lub zwykłą. Serwis może również wysyłać do Ciebie powiadomienia o zmianach w niniejszych warunkach lub dotyczące innych kwestii przez powiadomienia lub łącza do nich wyświetlane w serwisie.

 19. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZNAKÓW TOWAROWYCH

  Logo Fruugo, znaki towarowe Fruugo oraz inne logo, nazwy produktów i usług w serwisie Fruugo stanowią znaki towarowe firmy Fruugo.com Ltd. („znaki towarowe Fruugo”). Zgadzasz się nie wyświetlać ani nie używać znaków towarowych Fruugo w żaden inny sposób bez naszej uprzedniej zgody.

 20. PRAWA AUTORSKIE I PRZEDSTAWICIELE

  Szanujemy własność intelektualną innych i oczekujemy wzajemności w tym zakresiei. Jeśli uważasz, że Twoje prawa własności intelektualnej zostały naruszone w serwisie, zgłoś ten problem do działu obsługi klienta.

 21. INFORMACJE OGÓLNE

  Niniejsze warunki (łącznie z wymienionymi tu zasadami postępowania i politykami) stanowią w całości umowę między Tobą a nami oraz regulują zasady korzystania z serwisu, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Tobą a nami. Zasady korzystania z serwisu mogą podlegać dodatkowym warunkom, mającym zastosowanie podczas korzystania z usług świadczonych przez podmioty stowarzyszone bądź treści lub oprogramowania należących do stron trzecich. Niniejsze warunki oraz relacja między Tobą a nami podlegają prawodawstwu Finlandii. Wyrażasz zgodę na poddanie się jurysdykcji fińskich sądów. Żadne niedopatrzenia z naszej strony dotyczące egzekwowania naszych praw lub postanowień niniejszych warunków nie stanowią uchylenia takich praw ani postanowień. Jeśli któreś z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane za nieważne przez odpowiedni sąd, zgadzasz się, by sąd dokonał próby rozpatrzenia intencji stron zawartej w tym postanowieniu. Wszelkie pozostałe postanowienia niniejszych warunków pozostają w mocy.

  Ani Ty, ani my nie mamy prawa do zrzeczenia się praw lub zobowiązań opisanych w niniejszych warunkach na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody. Wyjątek stanowi przekazanie dowolnych lub wszystkich praw i zobowiązań z naszej strony dowolnej z firm stowarzyszonych, bez Twojej uprzedniej zgody. Akceptujesz fakt, że Twoje konto w serwisie Fruugo jest osobiste i nie podlega przekazaniu. Tytuły części niniejszych warunków mają charakter jedynie informacyjny.

 22. NARUSZENIA

  Prosimy o zgłaszanie wszelkich naruszeń niniejszych warunków do działu obsługi klienta.